Warbout Distributie BV
Spanjelaan 7
9403 DN Assen

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Warbout Distributie BV, gevestigd te Assen, hierna te noemen Warbout, aangegaan. Ingeschreven bij de KvK te Groningen onder nummer 55773028.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Warbout .

1-3 Indien Warbout met de opdrachtgever bepalingen overeenkomt die in strijd zijn met een of meerdere artikelen of leden van artikelen in deze voorwaarden, dan zijn deze slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

1-4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Warbout en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1-5 Indien Warbout niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Warbout in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-1 Warbout aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Warbout onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Warbout aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

 

Artikel 3 Aanbiedingen.

Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Warbout, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Gegevens in drukwerken verstrekt door Warbout zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Warbout niet.

 

Artikel 4 Overeenkomst.

4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Warbout door haar schriftelijke / mondelinge bevestiging.

4-2 Elke met Warbout aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Warbout zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Warbout bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goede trouw gegeven.

 

Artikel 5 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Warbout binden de laatste niet, voor zover ze door Warbout niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten.

6-1 Op alle door Warbout verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Warbout .

6-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven het onvervreemdbaar eigendom van Warbout en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de weder partij een gefixeerde boete verschuldigd van €Â@4.500,00, onverminderd het recht van Warbout om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 7 Prijzen.

7-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Warbout niet.

7-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

7-3 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

 

Artikel 8 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

 

Artikel 9 Emballage.

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Warbout .

 

Artikel 10 Aanbetaling.

Warbout is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van Warbout de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

 

Artikel 11 Leveringstermijnen.

11-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Warbout schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Warbout zijn om de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

11-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

 

Artikel 12 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Warbout is aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

 

Artikel 13 Meer- en minderwerk.

13-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13-2 Door Warbout te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 14 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Warbout om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

 

Artikel 15 Wijziging van de opdracht.

15-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

15-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Warbout ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

15-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Warbout buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

Artikel 16 Annuleren.

16-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Warbout reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Warbout als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Warbout te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

16-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Warbout zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17 Reclame.

17-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Warbout terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Warbout wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

17-2 Warbout dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

17-3 Indien de reclame naar het oordeel van Warbout juist is, zal zij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Warbout is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

 

Artikel 18 Garantie.

18-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend Warbout aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. De garantie van Warbout vervalt indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Warbout na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

18-2 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

 

Artikel 19 Risico bij reparatie.

19-1 Bij Warbout in reparatie gegeven goederen zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies zal door Warbout niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat zij terzake van schade aan of verlies van de goederen van haar assuradeur zal ontvangen. Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor oud) ten laste van de opdrachtgever resp. bewaargever komen.

19-2 De opdrachtgever zal zelf zorgen voor een veiligheidscopie van de op eventuele aanwezige gegevensdrager(s) zich bevindende informatie. Voor verlies aan informatie op deze gegevensdrager(s) is Warbout niet aansprakelijk.

 

Artikel 20 Retentierecht.

Wanneer Warbout goederen van de opdrachtgever onder haar heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Warbout heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

 

Artikel 21 Aansprakelijkheid.

21-1 Warbout is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en / of geleverd;
Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht; Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

21-2 Warbout is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Warbout of van hen, die door Warbout te werk zijn gesteld.

21-3 Warbout zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

 

Artikel 22 Overmacht.

22-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Warbout of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Warbout , ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Warbout , dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Warbout overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

22-2 Warbout is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud (uitgebreid).

23-1 Alle door Warbout de geleverde goederen blijven eigendom van Warbout tot op het moment dat opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Warbout uit hoofde van enige met Warbout gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

23-2 Warbout heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

23-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding.

24-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

24-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Warbout ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te harer keuze.

24-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Warbout eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Warbout op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 25 Betaling.

25-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

25-2 Warbout is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

25-3 Warbout is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

25-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen tot 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van €Â@40,00, dit conform de wettelijke richtlijnen. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Warbout zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 26 Toepasselijk recht.

Op alle door Warbout gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Artikel 27 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Warbout , indien Warbout dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.